Algemene voorwaarden

Fitnessclub Easy Active    

Snel vinden:

Lidmaatschap & Opzegging                                                                         Artikel 21

Betalingsvoorwaarden                                                                                  Artikel 22

Toegang middels QR-codescanner                                                             Artikel 24

Klachtenbehandeling                                                                                    Artikel 27

Huishoudelijk reglement                                                                               Artikel 32

De bepalingen in Hoofdstuk 1 van dit document betreffen de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018. Deze bepalingen zijn minimale eisen en kunnen ten gunste van de Consument overstemd worden door de bepalingen in Hoofdstuk 2.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN NL ACTIEF

Artikel 1: Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aan gaat met betrekking tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3: Het aanbod

3.1.      De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

3.2.      Het aanbod omvat ten minste:

 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
 • het (huishoudelijk) reglement.

3.3.      De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

3.4.      Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

5.1.      Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruikmaakt van de fitnessfaciliteiten.

5.2.      Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1.      De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

 • een Overeenkomst van minder dan 12 maanden en;
 • een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.2.      Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken, een en ander conform lid 4 van dit artikel

6.3.      De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

6.3.1    de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

6.3.2    Het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

6.4.      De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

6.5.      Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6.6.      Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

6.7.      De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

 • de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

6.8.      Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

7.1.      Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

7.2.      De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

7.3.      In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat zit op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

7.4.      De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBSprijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

8.1.      De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

8.2.      De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

8.3.      Indien de Ondernemer gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

8.4.      De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

8.5.      De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.

8.6.      De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

9.1.      De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

9.2.      De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

9.3.      De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

9.4.      Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

9.5.      Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

9.6.      De Consument dient wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

10.1.    De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

10.2.    Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

11.1.    Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

11.2.    Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

12.1.    De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

12.2.    Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

12.3.    Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1     Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt in dit kader wel gebruiksinstructie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven via onze site of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

13.2.    De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

13.3.    De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

13.4.    De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

14.1.    De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

14.2.    De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

14.3.    Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

14.4.    De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.5.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

15.1.    Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

 • de totstandkoming van de Overeenkomst of,
 • de uitvoering van de Overeenkomst,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

15.2.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

15.3.    Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

15.4.    Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

15.5.    Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

15.6.    De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15.7.    De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

16.1.    NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.

16.2.    NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: • aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; • de Ondernemer is failliet verklaard; • de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

17.1     NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1.    Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

HOOFDSTUK 2

AANVULLENDE VOORWAARDEN FITNESSCLUB EASY ACTIVE    

Artikel 19 Onlosmakelijk geheel

19.1.    De voorwaarden in dit Hoofdstuk 2 zijn de bijzondere voorwaarden van Fitnessclub Easy Active die in aanvulling op de standaardvoorwaarden van NL Actief in Hoofdstuk 1 van dit document gelden. De voorwaarden in Hoofdstuk 1 en dit Hoofdstuk 2 vormen een onlosmakelijk geheel. Indien in Hoofdstuk 1 en/of Hoofdstuk 2 wordt gerefereerd aan “deze voorwaarden”, “de algemene (leverings)voorwaarden” of soortgelijke bewoordingen, dan wordt er Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 gezamenlijk bedoeld. Dit betekent onder meer dat de artikelen die in het ene Hoofdstuk staan, ook van toepassing zijn op de artikelen in het andere Hoofdstuk.

Artikel 20 Aanvullende definities

Bedrijf: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Extra diensten: de dienst(en) of faciliteit(en) die een Lid in aanvulling op Fitness tegen een vergoeding kan afnemen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn. Hieronder vallen Personal Training Activiteiten. Voor verdere informatie en prijzen kunt u terecht op de App.

Faciliteiten: fitnessfaciliteiten, met uitzondering van parkeerfaciliteiten.

Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de (relevante vestiging van de) Ondernemer waarin omgangsregels zijn opgenomen waaraan de Leden zich moeten houden (waaronder ten aanzien van de faciliteiten van de Ondernemer/vestiging en andere personen en hun eigendom).

Lid: de Consument die een Overeenkomst met de Ondernemer heeft gesloten, “Leden” betekent meerdere van hen.

De Website: easyactive.nl

De App: de “Sportivity”-applicatie, te downloaden via de App Store, Google Play en de Website.

QR-codescanner: De ingebouwde QR-codescanner in de App, waarmee het Lid na schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap toegang tot de locatie van de Ondernemer kan krijgen.

“wij”, “ons” of “onze”: zijn allemaal verwijzingen naar de “Ondernemer” die in artikel 1 van deze voorwaarden is gedefinieerd (betekent hetzelfde).

Artikel 21 Lidmaatschap & Opzegging

21.1. Easy Active heeft meerdere vestigingen. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan met de rechtspersoon/vestiging zoals vermeld in het inschrijfformulier of aanbod. De term “Ondernemer” of “Easy Active” verwijst daarom naar het betreffende rechtspersoon/vestiging. Zie de Website voor een overzicht van onze vestigingen.

21.2. De contactgegevens van de Ondernemer zijn: (a) bezoekadres: de diverse locaties zoals vermeld op de website, (b) Postadres: de diverse locateis zoals vermeld op de website, (c) email: info@easyactive.nl.

21.3.    De entreefee/administratiekosten en eerste periodieke betaling zijn bij inschrijving verschuldigd.

21.4.    De Ondernemer is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met Leden.

21.5.    Het Lid ontvangt na volledige inschrijving toegang tot de locatie van de Ondernemer. Tijdens het eerste bezoek aan de vestiging van de Ondernemer ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een Ledenpas/RfiD druppel. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar die in het bezit zijn van een Ledenpas krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Lid van 16 jaar of ouder.

21.6. Bij het aangaan van een Overeenkomst is het Lid verplicht een foto van zich
te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.

21.7. Bij specifieke Overeenkomsten is de optie ‘Member get member’ opgenomen.

a. ‘Member get member’ is de optie binnen het Lidmaatschap waarbij het Lid een ‘Sportvriend’ kan meenemen op basis van ‘fair use’. Onder ‘fair use’ verstaan we dat het Lid iedere keer dat het Lid komt sporten een ‘Sportvriend’ mag meenemen maar niet meer dan 2x per maand dezelfde ‘Sportvriend’. Het is dus niet de bedoeling dat het Lid en een ‘Sportvriend’ samen gebruik maken van één Lidmaatschap. We verzoeken het Lid om zich te houden aan de ‘fair use policy’. Wanneer, naar onze mening, de ‘fair use policy’ is overschreden zal het Lid daarop aangesproken worden en zal er samen op zoek gegaan worden naar een passende oplossing. Easy Active behoudt zich het recht voor om ‘Member get member’ voor een Lidmaatschap op te schorten of te beëindigen.

b. Het Lid neemt de ‘Sportvriend’ mee naar de club voor deelnamen. Na het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden ontvangt de ‘Sportvriend’ een definitieve bevestiging in de vorm van een weekpas. De ‘Sportvriend’ neemt deze bevestiging mee naar de club samen met een geldig identiteitsbewijs.

 1. Het is voor de ‘Sportvriend’ niet mogelijk een plaats te reserveren voor een groepsles. Zijn er bij aanvang van de groepsles plaatsen over dan kan de ‘Sportvriend’aan de groepsles deelnemen.
 2. Indien een Lid de Overeenkomst vanwege een aantoonbare blessure en/of ziekte wenst op te zeggen, heeft de Ondernemer het recht om de relevante arts te raadplegen om de authenticiteit van de verklaring genoemd in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden te bevestigen.
 3. Indien het Lid een abonnement aangaat vanuit een actie/aanbieding, is het niet mogelijk om meerdere actie’s met elkaar te combineren. De actie met het grootste voordeel is leidend.

Artikel 22 Betalingsvoorwaarden

22.1.    Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.

22.2.    Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 5,- per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.

Artikel 23 Aanvullingen op abonnement

23.1. Het Lid kan ervoor kiezen om gebruik te maken van Extra Diensten. Het aanmelden voor een Extra Dienst kan op ieder gewenst moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst via de App van de Ondernemer of bij een van de vestigingen.

23.2. Op de Extra Diensten zijn dezelfde beperkingen van toepassing die ook voor Fitness gelden.

23.3 Het recht van het Lid om gebruik te maken van de Aanvulling(en) eindigt automatisch indien de Overeenkomst wordt beëindigd. Daarnaast kan het Lid uitsluitend het gebruik van de Aanvulling stopzetten met in achtneming van de opzegtermijn zonder dat daarmee de Overeenkomst voor Fitness eindigt.

23.4. De vergoeding voor de Extra Diensten wordt op het moment van boeken van de Extra Diensten betaald aan de Ondernemer. Zonder tijdige vergoeding vindt de Overeenkomst voor de Extra Diensten geen doorgang. De vergoeding voor de Aanvulling(en) wordt tegelijkertijd met de incasso (en voor dezelfde incassoperiode) voor Fitness uitgevoerd. Als de aanmelding voor een Aanvulling niet op de incassodatum voor Fitness plaatsvindt, is het Lid voor de eerste maand een evenredig deel van de toepasselijke maandelijkse kosten verschuldigd.

23.5. De Ondernemer spant zich in om de dienstverlening van de “Extra Diensten” zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is de Ondernemer niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het abonnementsgeld. Storingen of beperkingen van de “Extra Diensten” worden door de Ondernemer zo spoedig mogelijk verholpen.

23.6. De Aanvullingen kunnen per vestiging verschillen. Het enkele verschil in aanbod geeft het Lid geen aanspraak op geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst (niet ten aanzien van de Aanvulling en niet anderszins). In het geval van excessief of oneigenlijk gebruik van de Aanvulling kan de Ondernemer beperkingen aan het gebruik van de Aanvulling stellen.

23.7. Met betrekking tot de Aanvulling ‘Groepslessen’ gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Een Lid met de aanvulling Groepslessen kan maximaal twee lessen per dag reserveren. Bij voldoende plaats mag het Lid aan meer dan 2 groepslessen per dag deelnemen.
 2. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om, conform artikel 10, te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
 3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor Groepslessen te annuleren. Mocht de Ondernemer een les moeten annuleren dan wordt het Lid daar via een e-mail en/of sms-bericht en/of Facebook bericht van op de hoogte gebracht.
 4. Het Lid kan zich voor een les afmelden via de Website of de app die door de Ondernemer wordt aangeboden. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden. Bij driemaal geen of te late afmelding, kan het Lid gedurende één maand geen lessen meer reserveren, tenzij het Lid een bedrag van € 10,- bij de vestiging betaalt. De registratie van een te late afmelding of het ontbreken daarvan, vervalt na drie maanden. Dit betekent dat een Lid, dat zich bijvoorbeeld niet afmeldt in januari, geen gevolgen ondervindt van twee te late afmeldingen in mei. Een volgende te late afmelding, bijvoorbeeld in juni, heeft echter tot gevolg dat het Lid een maand geen lessen kan reserveren.

Artikel 24 Toegang locatie Ondernemer middels QR-code

24.1.    Het Lid krijgt na schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap persoonlijke toegang middels een QR-codescanner, die telkens moet worden gebruikt wanneer de locatie van Ondernemer wordt bezocht. De QR-code bij de ingang van de Fitnessclub Easy Active dient gescand te worden met de hierboven bedoelde QR-codescanner.

24.2.    Alleen het Lid zelf mag deze persoonlijke toegang tot de club gebruiken en mag deze niet doorgeven aan een ander.

Artikel 25 Onrechtmatige uitoefening Personal Training Activiteiten

25.1.    Het is het Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten in de Fitnessclub Easy Active zonder dat het Lid voorafgaand aan deze activiteiten schriftelijke toestemming van de Ondernemer heeft.

Artikel 26 Bedrijfsfitness

26.1. De Ondernemer sluit Overeenkomsten met zowel Consumenten als Bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen). De artikelen in Hoofdstuk 1 van deze voorwaarden die op Consumenten van toepassing zijn, gelden ook voor Bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij er in dit Hoofdstuk
2 daarvan af wordt geweken. Verwijzingen naar “Consument(en)” in Hoofdstuk 1 worden daarom geacht ook te verwijzen naar “Bedrijven”.

26.2. Het Bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door de Ondernemer.

26.3. Een Bedrijfsfitnessabonnement kan uitsluitend door het Bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende werknemers.

26.4. In afwijking van artikel 6 van deze voorwaarden wordt een Bedrijfsfitnessabonnement tussen de Ondernemer en een Bedrijf stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt – in afwijking van artikel 6 leden 1 en 2 – een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar. Beëindiging dient voorts Schriftelijk te geschieden.

Artikel 27 Klachtenbehandeling

27.1.    In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van de Ondernemer kan het Lid melding maken via het e-mailadres in artikel 21.2. Hierin dient het Lid in elk geval te vermelden:

(a) als onderwerp ‘klacht’,

(b) zijn/haar naam en contactgegevens,

(c) een duidelijke omschrijving van de klacht.

De Ondernemer zal zijn reactie en verdere correspondentie sturen naar het e-mailadres welke door het Lid is ingevuld. De klacht zal in overeenstemming met de procedure in artikel 14 van deze voorwaarden worden afgehandeld.

Artikel 28 Omgang met Persoonsgegevens

28.1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze privacy statement op de Website.

Artikel 29 Cameratoezicht

29.1.    In de Fitnessclub Easy Active vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden, het waarborgen van de veiligheid en het vaststellen van calamiteiten.

Artikel 30 Omgang & Huishoudelijk Reglement

30.1.    De Leden zullen zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Leden verboden zijn: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere Leden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van de Ondernemer of andere personen.

30.2.    De Leden zullen geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Ondernemer.

30.3.    Het Huishoudelijk Reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de Website en in de vestigingen worden geraadpleegd.

Artikel 31 Bevoegde rechter

31.1.    Indien een geschil met inachtneming van artikel 15 van deze voorwaarden aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Ondernemer is gevestigd.

HOOFDSTUK 3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FITNESSCLUB EASY ACTIVE

Artikel 32 Huishoudelijk reglement

Om het bezoek aan onze clubs voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het namelijk belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten.

 • De Studio is alleen toegankelijk voor de abonnementhouder. Het is niet toegestaan introduce’s zonder abonnement de toegang te verlenen.
 • Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek en leg deze op de fitnessapparatuur. Leg bij alle grondoefeningen een handdoek op de vloer, waar je de oefening op uitvoert.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Berg je waardevolle spullen en andere eigendommen veilig op.
 • Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone sportschoenen.
 • In de trainingsruimte mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.
 • Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in onze fitness studio.
 • Gebruik in de trainingsruimte afsluitbare drinkbekers (bidons).
 • Val andere sporters niet lastig.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Fitness studio’s zijn niet geschikt voor huisdieren. Deze zijn daarom niet toegestaan.
 • Het gebruik van de fitness studio gebeurt geheel op eigen risico. Fitnessclub Easy Active is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan het Lid of zijn eigendommen.
 • Fitnessclub Easy Active is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.
 • Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het tot dusver betaalde lidmaatschapsgeld.

Download algemene voorwaarden